Skip to main content

E-Flux Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Algemene voorwaarden juni 2023

Inleiding
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten van Road B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd aan de Joan Muyskenweg 37 (1114 AN Amsterdam) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 70011346. Zowel Road als E-Flux by Road zijn submerken van Road B.V. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten door Road B.V..

Road B.V. (hierna: , “wij”, “ons”, “onze”) begrijpt dat uw privacy en de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt voor u van belang zijn. Wij respecteren en hechten waarde aan uw privacy en verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens uitsluitend op de wijze en voor de doeleinden zoals in dit document beschreven en overeenkomstig onze verplichtingen en uw rechten onder de toepasselijke wet- en regelgeving.

In het kader van onze activiteiten en diensten van (i) het rechtstreeks aan u leveren van laadpassen en aanverwante diensten en (ii) het aanbieden van een platform voor bedrijven in verband met het beheren, verzamelen, bewaren, gebruiken en/of anderszins van elektronische laadstations en laadpassen, verwerken wij persoonsgegevens over u. Op basis van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy (zoals de wet- en regelgeving in hoofdstuk 3 hieronder), worden wij aangeduid als “de verwerkingsverantwoordelijke ” met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons in dat kader worden verwerkt. Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op onze activiteiten met betrekking tot onze werknemers.

Let op: Door gebruik te maken van onze diensten en/of onze website en door uw persoonsgegevens met ons te delen, erkent u dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

N.B.: Hiermee geeft u niet uw “toestemming” voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek aangegeven.

1. Wat houdt deze Privacyverklaring in en wiens persoonsgegevens verwerken wij?
Deze Privacyverklaring is bedoeld om de naleving van Europese en Nederlandse privacywet- en regelgeving te waarborgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en nationale uitvoeringswetten met betrekking tot de AVG, zoals de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Deze externe Privacyverklaring is van belang voor iedereen van wie wij persoonsgegevens kunnen verwerken in het kader van onze (bedrijfs)activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot (directe) gebruikers van laadstations die door onze softwarediensten en/of laadpassen worden beheerd, werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakenpartners (bijvoorbeeld klanten van onze softwarediensten), bezoekers van onze website, sollicitanten (zie hoofdstuk 9 voor meer informatie), werknemers of vertegenwoordigers van onze huidige en vroegere professionele adviseurs, consultants en dienstverleners

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke rechtsgrondslag wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken en:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen;
 • voor welke doeleinden en hoe wij deze persoonsgegevens kunnen gebruiken/verwerken;
 • hoe wij de persoonsgegevens verzamelen;
 • hoe wij de persoonsgegevens opslaan;
 • hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren; en
 • wat uw rechten zijn op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

In verband hiermee adviseren wij u deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Van tijd tot tijd dienen wij deze Privacyverklaring bij te werken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn indien de wet verandert of als wij onze onderneming zodanig wijzigen dat dit gevolgen heeft voor de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. De meest recente versie van deze Privacyverklaring is steeds beschikbaar op onze website https://www.e-flux.io/privacystatement/. U kunt ons ook vragen u een exemplaar van de meest recente versie van deze Privacyverklaring toe te sturen.

In het geval dat de Privacyverklaring wezenlijk en/of in belangrijke mate verandert, zullen wij u actief informeren over deze verandering en u de nieuwe versie van de Privacyverklaring verstrekken.

N.B.: Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt die betrekking hebben op een andere persoon dan uzelf (bijvoorbeeld de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming die u vertegenwoordigt), verzoeken wij u de betrokken persoon (een exemplaar van) deze Privacyverklaring te verstrekken voordat u ons zijn/haar persoonsgegevens verstrekt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens?
In verband met het verzamelen van uw persoonsgegevens kunnen wij op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • Rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u zaken met ons doet en ons uw persoonsgegevens verstrekt door contact met ons op te nemen of wanneer een contactpersoon zijn/haar persoonsgegevens per e-mail, via onze sociale mediakanalen, via onze chatbot op de website, per telefoon, via een berichtendienst zoals WhatsApp, op papier of door middel van een visitekaartje verstrekt;
 • Rechtstreeks van u wanneer u laadstations gebruikt die door onze softwareoplossingen worden beheerd en/of wanneer u de laadpassendienst rechtstreeks van ons gebruikt (en bijvoorbeeld niet via uw werkgever of een andere partij);
 • Rechtstreeks van u wanneer u onze website https://www.e-flux.io/ bezoekt, waarbij u ons informatie verstrekt wanneer u een account bij ons aanmaakt of via contactformulieren op die website;
 • Rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u bij ons solliciteert (zie hoofdstuk 9 voor meer informatie);
 • Van derden, bijvoorbeeld wanneer wij uw contactgegevens verkrijgen van bedrijven waarmee wij samenwerken (in het kader van onze bedrijfsactiviteiten), externe adviseurs, headhunters, wervingsbureaus, via collega’s, via ons partnernetwerk zoals bij installateurs, EV-specialisten, groothandelaren, fabrikanten of via onze klanten die onze API-gebaseerde of whitelabel-oplossing gebruiken; en
 • Anders, bijvoorbeeld door het raadplegen van openbare bronnen/openbare bestanden (bijvoorbeeld uw website, het handelsregister, brancheverenigingen of media), door eigen onderzoek en door contact op te nemen met bedrijven.

3. Rechtsgronden
De rechtsgronden voor onze verwerkingsactiviteiten zijn:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 2. De verwerking is noodzakelijk teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen (met inbegrip van onze verplichtingen op grond van de toepasselijke belastingwetgeving, onze verplichtingen inzake de wettelijke administratie om samen te werken met toezichthoudende autoriteiten);
 3. De verwerking is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde (zakelijke) belangen.

Indien zulks door de toepasselijke wetgeving is vereist, verwerken wij uw persoonsgegevens na uw (uitdrukkelijke) toestemming. Indien enige vorm van verwerking is gebaseerd op uw toestemming, informeren wij u hierbij dat u het recht heeft uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

 • Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht.
 • Contactgegevens: adres, e-mailadressen, telefoonnummer.
 • Bedrijfsgegevens: bedrijfsinformatie (inclusief contactgegevens van bijvoorbeeld de vertegenwoordiger), functie/beroep, handtekeningen, uittreksels uit registers (al dan niet openbaar, bijvoorbeeld van de Kamer van Koophandel).
 • Accountgegevens: gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Financiële gegevens: betalings- en bankgegevens.
 • Service-gerelateerde gegevens: merk van elektrisch voertuig, laadstation of laadpasgegevens. Ook het kenteken kan door onze klant worden opgeslagen in zijn account
 • Technische gegevens: IP-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website.
 • Gebruiksgegevens: gegevens over activiteit op onze website, gegevens over activiteit op andere website dan onze (indien we deel uitmaakt van een advertentienetwerk).
Persoonlijke gegevens Doel Wettelijke grondslag
 • Persoonlijke gegevens
 • Contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Ter identificatie
  1 en 3
 • Persoonlijke gegevens
 • Contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Voor het aangaan en uitvoeren van
  de overeenkomst / diensten en het beheer van de daaruit voortvloeiende betrekkingen
  1 en 3
 • Persoonlijke gegevens
 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Dienstgerelateerde gegevens
 • Om de betaling aan de mobiliteitsdienst te doen
 • provider waarbij u een kostenabonnement heeft
  1 en 3
 • Persoonlijke gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • De uitvoering van activiteiten gericht op het vergroten/verbeteren van het klantenbestand (zoals het informeren van medewerkers of vertegenwoordigers van onze zakenpartners over nieuwe ontwikkelingen)
  3
 • Contactgegevens
 • Andere (persoonlijke) informatie die u verstrekt
 • als u ons een e-mail stuurt of het contactformulier op onze website invult.
 • Om contact met u op te nemen / met u te communiceren, bijvoorbeeld via e-mailcorrespondentie en/of telefoongesprekken
  1 en 3
 • Financiële gegevens
 • Financiële administratie en belastingadministratie, om u onze facturen te sturen, vorderingen te innen
  en vergoedingen uit te betalen 
  1 en 2
 • Persoonlijke gegevens
 • Contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Financiële gegevens
 • Om klachten te behandelen, eventuele geschillen te behandelen, onze (juridische) positie te bepalen, verweer te voeren in verband daarmee en uit te oefenen
  3
 • Persoonlijke gegevens
 • Contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit
  3
 • Persoonlijke gegevens
 • Contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Andere (persoonlijke) informatie die u verstrekt als u ons een e-mail stuurt of het contactformulier op onze website invult
 • Voor marketingdoeleinden, om u te informeren over nieuwe of soortgelijke producten of diensten en voor de organisatie en coördinatie van promotie-evenementen 
  3
 • Persoonlijke gegevens
 • Contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Details over de dienst
 • Gebruiksgegevens
 • Om onderzoek en analyse uit te voeren en onze diensten, producten, website en de kwaliteit daarvan te verbeteren
  3
 • Persoonlijke gegevens
 • Contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Rekeninggegevens
 • Om uw E-Flux account aan te maken, te registreren en te beheren
  1 en 3
 • Persoonlijke gegevens
 • Contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Om in te schrijven op mailinglijsten of nieuwsbrieven
  3 of op basis van uw toestemming
 • Bedrijfsgegevens
 • Om klanttevredenheidsonderzoeken te versturen
  3
 • Technische gegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Om onze website te beheren en
  fraude of misbruik te voorkomen of op te sporen en om onze activa, zaken en personeel te beschermen
  3
 • Persoonlijke gegevens
 • Contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Om te voldoen aan een (bindend) bevel of verzoek van een bevoegde autoriteit of rechtbank
  2 
 • Persoonlijke gegevens
 • Contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • In het kader van een zakelijke transactie
  3
 • Dienstgerelateerde gegevens
 • Voor de registratie en toewijzing van het energieverbruik van laadstations 
  3
N.B.: Zie punt 9 voor de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten.

Wij gebruiken uw gegevens tevens voor markt- en klanttevredenheidsonderzoeken. Uiteraard gebruiken wij deze informatie anoniem voor statistische doeleinden en alleen voor ons. Antwoorden op enquêtes worden niet met derden gedeeld of anderszins gepubliceerd.

Verder sturen wij alleen berichten (zoals mailinglijsten, nieuwsbrieven) naar klanten die hebben aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen. Wij wijzen erop dat het altijd mogelijk is voor deze berichten af te melden.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer opslaan of bewaren dan noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor wij ze verwerken (wij verwijzen naar de doeleinden zoals hierboven opgesomd in punt 5). Alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze belangen in het kader van een gerechtelijke procedure zullen wij de persoonsgegevens langer bewaren.

Met name gelden de volgende bewaartermijnen:

Categorie van persoonsgegevens Bewaarperiode
Persoonlijke gegevens, Contactgegevens, Zakelijke gegevens  5 jaar na beëindiging van onze contractuele/zakelijke relatie

 

Financiële gegevens  7 jaar na de factuurdatum

 

Persoonlijke gegevens, Contactgegevens, Bedrijfsgegevens en Overige (persoonlijke) informatie die u verstrekt als u ons een e-mail stuurt of het contactformulier op onze website invult.  De door u verzonden gegevens worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is om deze volledig te kunnen beantwoorden en verwerken.

 

Accountgegevens  6 maanden nadat u uw E-Flux account heeft verwijderd
Persoonlijke gegevens, contactgegevens en bedrijfsgegevens die wij ontvangen via onze social mediakanalen  24 maanden nadat u uw persoonsgegevens met ons heeft gedeeld via onze social mediakanalen
Persoonlijke gegevens, Contactgegevens, Bedrijfsgegevens en Overige (persoonlijke) informatie die u verstrekt als u het contactformulier op onze website invult)  48 maanden nadat u uw persoonlijke gegevens met ons hebt gedeeld via onze website
Persoonlijke gegevens en contactgegevens (zie punt 9 voor meer informatie).  4 weken na het moment waarop u geen positie binnen E-Flux is aangeboden of heeft geaccepteerd. 

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Wij zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen treffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de door ons vastgestelde specifieke risico’s. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Verder streven wij ernaar uw persoonlijke gegevens nauwkeurig en actueel te houden. U bent hier echter zelf verantwoordelijk voor en wij verzoeken u vriendelijk ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging in uw contactgegevens).

7. Geven wij uw persoonsgegevens door en/of delen wij ze met anderen?
In het kader van de hierboven genoemde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens in de volgende situaties met derden delen:

 • In sommige beperkte omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van u, te delen indien wij betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure of voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van verzekeraars of een overheidsinstantie zoals gegevensbeschermingsautoriteiten.
 • Wij kunnen derden inschakelen om de persoonsgegevens namens ons te verwerken (bijvoorbeeld leveranciers van bepaalde IT-toepassingen, softwareontwikkelaars, cloudproviders, gegevensmakelaars, direct-marketingprofessionals, HR- en/of payrollproviders waarvan wij in het kader van onze activiteiten gebruik maken). Wij zullen met deze partijen de vereiste contractuele regelingen treffen om een rechtmatige en eerlijke verwerking van uw persoonsgegevens namens ons te waarborgen.
 • Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens delen met uw werkgever of zakelijke contacten, met personen of organisaties die een directe (contractuele) relatie met ons hebben of andere betrekkelijke particuliere organisaties (zoals wervings- en beoordelingsbureaus en headhunters).
 • Wij kunnen tevens persoonsgegevens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van alle of een deel van de activiteiten van ons aan externe adviseurs, accountants, (potentiële kopers), overheidsinstanties, indien zulks in het kader van die transactie is vereist.

In voorkomend geval zullen wij voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen wanneer wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven. Wij zullen bijvoorbeeld gegevensverwerkingsovereenkomsten sluiten met relevante partijen (die voorzien in beperkingen op het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens).

Sommige partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen zijn mogelijk gevestigd in landen buiten de Europese Unie, welke landen mogelijk een lager niveau van gegevensbescherming bieden dan de Europese Unie. Dit is bijvoorbeeld het geval in de volgende situatie: wij gebruiken Google Clouddiensten die zich in de Verenigde Staten bevinden. In dat geval zorgen wij ervoor dat de internationale doorgifte van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming plaatsvindt. In verband met de bovengenoemde doorgifte hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Verenigde Staten: voor de doorgifte gebruiken wij de standaardcontractbepalingen van de EU, vergezeld van een onderzoek van het beschermingsniveau in het land van bestemming (als gevolg van het arrest “Schrems II” van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020.

U kunt altijd een afschrift opvragen van de waarborg die van toepassing is op de doorgifte van uw persoonsgegevens via onze onderstaande contactgegevens.

8. Road als verwerker
Met betrekking tot bepaalde verwerkingsactiviteiten treden wij op als verwerker (d.w.z. bij het leveren van softwarediensten aan andere partijen). In die gevallen is onze opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke en verwerken wij de persoonsgegevens namens hen. In dit kader zorgen wij er steeds voor dat de nodige maatregelen worden genomen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die wij voor onze opdrachtgevers verwerken in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld door verwerkersovereenkomsten af te sluiten met IT-applicatieaanbieders, softwareontwikkelaars en cloudbeheerders. diensten die we gebruiken.

9. Sollicitanten
Terwijl u doorgaat met het sollicitatieproces voor een functie bij ons, zullen we bepaalde persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken als onderdeel van uw sollicitatieprocedure en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Deze informatie heeft uitsluitend betrekking op uw sollicitatieprocedure. Zodra wij uw sollicitatie hebben geaccepteerd, ontvangt u onze interne privacyverklaring voor werknemers.

In het kader van de sollicitatieprocedure kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Identificatie- en contactgegevens (zoals naam, geboortedatum, geslacht, geboorteplaats, nationaliteit, adres, telefoonnummer en e-mailadres);
 • CV en (aanvullende) opleidingen en/of arbeidsverleden;
 • Beroepsopleidingscertificaten;
 • Beoordelingen;
 • Referenties;
 • Informatie over uw juridische en strafrechtelijke verleden;
 • Afschrift van een identiteitsbewijs (inclusief rijbewijs, indien relevant voor de functie);
 • Burgerservicenummer;  
 • Alle andere gegevens met betrekking tot uw werkervaring (indien en voor zover relevant voor het verrichten van arbeid);
 • Alle overige gegevens die u in uw brief en/of cv opneemt;
 • Door de overheid verstrekte informatie, zoals een afschrift van een verblijfs- of werkvergunning (indien van toepassing);
 • Resultaten van beoordelingen;
 • Informatie van uw professionele sociale media account(s);
 • Uw antwoord op de sollicitatievragen; en
 • In het geval dat wij besluiten u een functie aan te bieden, kunnen wij u verzoeken om een verklaring omtrent het gedrag als waarborg voor de geschiktheid, integriteit en betrouwbaarheid voor de functie.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven uitsluitend in verband met de volgende doeleinden:

 • Om te bepalen of u geschikt bent voor en voldoet aan de betreffende vereisten voor de functie waarnaar u solliciteert;
 • Voor onze administratie;
 • Om contact met u op te nemen / om met u te communiceren;
 • Om een overeenkomst met u aan te gaan; en
 • Om herbeoordeling van sollicitanten te voorkomen.

Wij zullen uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en bekendmaken wanneer wij dit noodzakelijk achten om de stappen voorafgaande aan het sluiten van een overeenkomst uit te voeren voor doeleinden die verband houden met uw sollicitatie of in verband met onze gerechtvaardigde belangen. Soms vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming voor een bepaalde verwerkingsactiviteit. Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, wijzen wij u erop, dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in hoofdstuk 14.

Uw persoonsgegevens kunnen rechtstreeks van u worden verkregen, uit publiek beschikbare bronnen of, waar van toepassing met uw toestemming, van de volgende derden:

 • Wervingsbureaus of headhunters;
 • Uw referenten en/of (andere) vroegere werkgevers;
 • Docenten/verzorgers van uw onderwijs en/of opleiding over uw onderwijsprogramma en de voltooiing ervan;
 • Beoordelingsbureaus;

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals dienstverleners die wij contracteren en onze professionele adviseurs voor het opstellen van uw arbeidsovereenkomst, maar uitsluitend voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet. Wij zorgen ervoor dat, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Zie hoofdstuk 8.

Indien u een functie binnen onze organisatie heeft vervuld, nemen wij uw sollicitatiegegevens op in uw personeelsdossier en verwijzen wij hiervoor naar onze interne privacyverklaring.

Als er geen aanbod voor een functie bij ons aan u is gedaan of als u er niet mee heeft ingestemd om lid te worden, zullen wij uw persoonlijke gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na het afronden van het sollicitatieproces verwijderen. In het algemeen zal dit maximaal vier (4) weken zijn vanaf de datum waarop de sollicitatieprocedure is beëindigd.

Uw persoonsgegevens worden alleen langer bewaard indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze belangen in het kader van een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld in geval van een geschil) of indien dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren, zodat wij u kunnen contacteren in geval van een andere vacature die bij uw profiel past, geef dan uw toestemming om uw persoonsgegevens gedurende zes (6) maanden te bewaren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken waarna wij uw persoonsgegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is zullen verwijderen.

Voor uw overige rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens verwijzen wij naar hoofdstuk 10 en 11.

10. Heb ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u ons vragen om de gegevens van de betreffende persoonsgegevens en om een afschrift ervan (indien dergelijke persoonsgegevens worden bewaard). Dit is een zogenaamd “verzoek om toegang tot de gegevens”.

Al deze verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend en worden gericht aan de in punt 12 vermelde e-mail- of postadressen. In principe zijn er geen kosten verbonden aan een verzoek om toegang voor een betrokkene. Als uw verzoek “kennelijk ongegrond of buitensporig” is (bijvoorbeeld als u onnodig herhaalde verzoeken doet) kan een vergoeding in rekening worden gebracht ter dekking van onze administratiekosten voor beantwoording.

Wij zullen binnen één maand na ontvangst van uw verzoek om toegang reageren. Normaal gesproken streven wij ernaar binnen die termijn een volledig antwoord te geven samen met een kopie van uw persoonsgegevens. Met name als uw verzoek complexer is, kan in sommige gevallen echter meer tijd nodig zijn tot maximaal drie maanden na de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen. In dat geval wordt u uiteraard volledig op de hoogte gehouden van onze vorderingen.

11. Wat zijn uw overige rechten?
Onder bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten:

 • Ontvangen van aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • Wissen van uw persoonsgegevens;
 • Bezwaar maken tegen (een deel van) de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Beperking van (een deel van) de verwerking van uw persoonsgegevens; en
 • Gegevensportabiliteit (uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat ontvangen en uw persoonsgegevens aan een andere organisatie (laten) doorgeven).

Ten slotte hebt u het recht een klacht in te dienen bij de plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens, adres: Bezuidenhoutseweg 30, postcode 2594 AV, Den Haag (of: Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag), telefoonnummer: 070-8888 500, of via haar klachtenpagina op haar website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

12. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Er wordt door ons geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering verricht.

13. Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te laten onderzoeken hoe gebruikers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapportages over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Er zijn verschillende soorten cookies. Bijvoorbeeld:

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn om de site snel en gemakkelijk te laten werken voor een bezoeker. Wij gebruiken noodzakelijke cookies om de website aan u te kunnen aanbieden. Door deze cookies worden geen persoonlijke informatie over individuele bezoekers verzameld.

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om de website goed te laten functioneren, u in staat te stellen verschillende pagina’s te bezoeken en ervoor te zorgen dat de website goed bij u overkomt. Deze cookies geven ook inzicht in het gebruik van de website, zoals welke pagina’s worden bezocht en wanneer bezoekers de website bezoeken. Deze cookies geven alleen algemene informatie en geen informatie over individuele bezoekers.

Analytische cookies
Analytische cookies zijn bedoeld om het surfgedrag van bezoekers te volgen op individueel niveau. Wij gebruiken deze cookies voor marketingdoeleinden.

De door ons gebruikte cookies

Naam cookie Provider Persoonlijke gegevens Doel Vervaldatum Soort
Google Analytics Google IP-adres

Type browser

Schermresolutie

Taal

Type apparaat

 

Deze cookie stelt ons in staat de bezoekers van onze website / webapplicatie / mobiele applicatie te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en de wijze waarop zij navigeren vast te stellen.. Hierdoor kunnen wij de gebruikersnavigatie verbeteren en ervoor zorgen dat bezoekers sneller en gemakkelijker kunnen vinden wat ze nodig hebben.  24 maanden Analytisch
Hotjar cookie Hotjar IP-adres, verwijzende URL en domein, type apparaat, besturings-systeem en type browser, venstergrootte en inhoud.

 

Onze website gebruikt deze feedbacktool om gebruikersgedrag te volgen en websiteprestaties te verbeteren  12 maanden Analytisch
Intercom-id-e-flux_id

 

Intercom IP-adres

 

Unieke anonieme bezoeker identifier-cookie.  24 maanden Klantenservice
Intercom-sessie-e-flux_id

 

Intercom IP-adres, naam, gebruikers-id, e-mailadres, adres

 

Identificatiecode voor elke unieke browsersessie. Deze sessiecookie wordt ververst bij elke succesvolle ingelogde ping, waardoor hij tot 1 week na dat moment wordt verlengd. De gebruiker heeft gedurende 1 week toegang tot zijn gesprekken en kan gegevens laten communiceren op uitgelogde pagina’s, zolang de sessie niet opzettelijk wordt beëindigd met ‘Intercom(‘shutdown’); wat meestal gebeurt bij uitloggen. 24 maanden Klantenservice
Facebook Pixel Facebook IP-adres, verwijzende URL en domein, type apparaat, besturingssysteem en type browser, venstergrootte en inhoud. Het meten van de effectiviteit van Facebookadvertenties  4 maanden Marketing
LinkedIn Inzicht LinkedIn IP-adres, verwijzende URL en domein, type apparaat, besturings-systeem en type browser, venster-grootte en inhoud.

 

Het meten van de effectiviteit van LinkedIn advertenties  12 maanden Marketing

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door u (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapportages over de websiteactiviteiten op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Als u wilt voorkomen dat door Google Analytics-cookies op uw computer worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren. Hier vindt u meer informatie over opt-out en hoe u de browser add-on op de juiste wijze installeert.

Websites van derden
Onze website kan verwijzen naar websites van derden die mogelijk ook cookies gebruiken. Wij hebben geen controle over de cookies die door deze websites worden gebruikt. Raadpleeg de privacyverklaring van de betreffende website indien u meer informatie wenst.

Cookies verwijderen
Cookies worden op uw computer opgeslagen en kunnen te allen tijde worden verwijderd. Klik op een van de onderstaande links om te zien hoe u dit kunt doen.

Het is van belang om te weten dat het gebruik van cookies op onze website veilig is. Cookies leiden niet tot spam of ongewenste e-mails of telefoontjes. Onze cookies worden niet gebruikt om een persoonlijk profiel op te bouwen.

14. Contactgegevens
Indien u contact met ons wenst op te nemen in verband met al hetgeen verband houdt met uw persoonsgegevens en/of gegevensbescherming, met inbegrip van de uitoefening van uw rechten als betrokkene, zoals besproken in de punten 9 en 10, in het bijzonder uw recht om bezwaar te maken, kunt u gebruik maken van de onderstaande contactgegevens:

Ter attentie van: Privacy Officer
E-mailadres: legal@road.io
Telefoonnummer: +31 (0)85 018 5243
Postadres: Joan Muyskenweg 37, 1114 AN, Amsterdam